Заповед за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване

сряда / 29 октомври / 2014 10:36

З А П О В Е Д № РД-1048 Елхово, 29.10.2014г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, О П Р Е Д Е Л Я М: І. За гр. Елхово района, в който община Елхово е

О Б Я В Л Е Н И Е

петък / 17 октомври / 2014 10:41

Община Елхово със седалище и адрес гр.Елхово, ул.”Търговска” №13 на основание чл.90 ал.2 и чл.91 ал.1 от Кодекса на труда и заповед № РД-988 / 16.10.2014г. на Кмета на Община Елхово ОБЯВЯВА КОНКУС за длъжността СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ при следните условия: І.Минимални изисквания : 1.Образование –

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

петък / 17 октомври / 2014 9:22

Съгласно заповед № РД-989/ 16.10.2014 г. на кмета на община Елхово – Петър Киров и утвърден бюджетен календар е открита процедура по набирането на предложения за съставянето на проектобюджета на общината за 2015г. Всички граждани и институции, които желаят да дадат своите писмени предложения, могат да го направят в поставените за целта кутии на следните

Обява

сряда / 15 октомври / 2014 1:46

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр.Елхово, че “Хера Агро”ЕООД ще започне третиране на: посеви от рапица срещу болести и неприятели с наземна техника в:„Куртев баир” „Баира”, „Торлозов мочур”, „Цонев баир”, „Бахча орман”, „Герен дере”-810дка, Ще се използва:”Цитрин макс” при доза 5мл/дка и „Бутизан 400 СК” при доза 250мл/дка. Пръскането