Конкурс за работа в РД “Гранична полиция” Елхово

сряда / 18 март / 2015 10:09

ЗАПОВЕД

 

8121K-661/10.03.2015 г.

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,

І. ОБЯВЯВАМ конкурс за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Гранична полиция” – Елхово при Главна дирекция ,,Гранична полиция” – МВР на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

МОБИЛНА ГРАНИЧНА ПОЛИЦЕЙСКА ГРУПА”

- полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на служебно куче) – 2 (две) вакантни длъжности.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – МАЛКО ТЪРНОВО

03 ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”

- полицай – старши полицай – 5 (пет) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 4 (четири) вакантни длъжности;

04 ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”

- полицай – старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

МОБИЛЕН ГРАНИЧЕН ПОЛИЦЕЙСКИ ВЗВОД”

- полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;

- полицай – старши полицай (водач на служебно куче) – 1 (една) вакантна длъжност.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – СРЕДЕЦ

ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”

- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.

МОБИЛЕН ГРАНИЧЕН ПОЛИЦЕЙСКИ ВЗВОД”

- полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на служебно куче) – 2 (две) вакантни длъжности.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – БОЛЯРОВО

ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”

- полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;

МОБИЛЕН ГРАНИЧЕН ПОЛИЦЕЙСКИ ВЗВОД”

- полицай – старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на служебно куче) – 2 (две) вакантни длъжности.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ЕЛХОВО

01 ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”

- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;

03 ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”

- полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;

04 ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”

- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;

- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;

МОБИЛЕН ГРАНИЧЕН ПОЛИЦЕЙСКИ ВЗВОД”

- полицай – старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на служебно куче) – 2 (две) вакантни длъжности.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – СВИЛЕНГРАД

02 ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”

- полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;

03 ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”

- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;

- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;

04 ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”

- полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност

МОБИЛЕН ГРАНИЧЕН ПОЛИЦЕЙСКИ ВЗВОД”

- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.

II. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са лица, работещи по трудово правоотношение в МВР и бивши служители на МВР);

4.2. Да имат завършено средно образование;

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираните методики за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;

5. Кандидатите за длъжността „полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил)” и „полицай – старши полицай (водач на автомобил)”, да притежават свидетелство за управление на МПС – категория С;

6. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 30 (тридесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса по реда на член 156, алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатитеподават заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта (по образец) и представят следните документи:

1.1. Копие на лична карта;

1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование);

1.3. Декларация, че кандидатът има само българско гражданство (по образец);

1.4. Свидетелство за съдимост за работа в МВР;

1.5. Удостоверяващ документ, че не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер – от районна и градска (окръжна) прокуратура;

1.6. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу тях няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. Декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);

1.8. Копие от свидетелство за управление на МПС, категория С – за длъжността „полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил)” и „полицай – старши полицай (водач на автомобил)”

1.9. Други документи, съобразно специфичните изисквания на конкурса.

2. Място за подаване на документите:

- „Човешки ресурси” към РДГП – Елхово (гр. Елхово, ул. „Морава” № 1);

- „Човешки ресурси” в ГПУ-Свиленград при РДГП – Елхово (гр.Свиленград, ул. „Стефан Стамболов” № 19).

3. Не се приемат документи, подадени след срока по точка 1.

4. В срока за подаване на документите за участие в конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до Регионална дирекция ,,Гранична полиция” – Елхово.

5. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, ,,Човешки ресурси” при РДГП – Елхово да изпрати до дирекция ,,Човешки ресурси” - МВР, обобщена справка за набраните кандидати, съгласно член 15, алинея 1, точка 5 и алинея 2 от Наредба рег. № 8121з – 344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

ІV.Конкурсни етапи:

1.Изследване на физическата годност.

Изследването на физическата годност да се извърши, съгласно “Специализирана методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР”, Приложение 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 на Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г.

Таблица 1

Тестова батерия

Точкова система Скок

Бягане осморка 4

Гладко бягане

800 м (мин)

Сгъване и разгъване

Изправяне на трупа от

за

дължина от

цикъла (сек)

на ръцете

тилен лег

оценка

място (см)

от опора

до седеж

(бр.)

(бр.)

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

8

>= 240

>= 205

-

-

t <= 3.10

t <= 3.20

-

-

-

-

7

235

200

t <= 16.2

t <= 16.6

3.11 – 3.15

3.21 – 3.25

>= 55

-

-

>= 55

6

230

195

16.3

16.7

3.16 – 3.20

3.26 – 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 – 3.25

3.31 – 3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26 – 3.30

3.36 – 3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 – 3.35

3.41 – 3.45

36

-

-

36

2

210

175

16.7

17.1

3.36 – 3.40

3.46 – 3.50

32

-

-

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 – 3.45

3.51 – 3.55

30

-

-

30

2. Психологично изследване.

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по точка 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по точка 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

V. Срок за провеждане на конкурсната процедура – до 3 (три)месеца от неговото обявяване.

VІ. ОПРЕДЕЛЯМ състав на конкурсната комисия:

……………………………………………………………………….

VII. Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на етапите от конкурсната процедура.

VIII. Заповедта за обявяване на конкурса да се публикува в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” – МВР в Интранет и Интернет и се изпрати на структурите по член 37 от ЗМВР за сведение, изпълнение и обявяване на общодостъпни места.

IХ. Главна дирекция ,,Гранична полиция” – МВР да публикува обявление за конкурса по реда на член 156, алинея 6 от ЗМВР.

9 Коментара за “Конкурс за работа в РД “Гранична полиция” Елхово”

 1. Анонимен

  неделя / 19 април / 2015

  s vxodqshtiq nomer koito mi dadoxa moga li da proverq dali sam odobrena

 2. anonimen

  понеделник / 20 април / 2015

  kade da proverq da li sam odobren

 3. разочарован

  петък / 12 юни / 2015

  Отдоста време е приет ДИЗМВР но човешки ресурси продължава да работи по старо му.

 4. наскониколаевнедялков

  понеделник / 20 юли / 2015

  Приетлисамзаполицай

 5. Кънчо

  петък / 26 февруари / 2016

  Абе, като ви чета коментарите май нито един от вас не е грамотен! Толкова ли е паднало нивото в България?!?!?!

 6. разочарован

  сряда / 16 март / 2016

  Навярно точно преди година ЗДИЗМВР според който имаше членове трябваше да започне прилагането им от 01.04.2015г Но с предсоящата реформа все още ЧР продължават по старо му.продължават чиновниците в администрацията да са на полицейски длъжности.Кога най после тази широко коментирана реформа щесе проведе и да сме наясно какви административни длъжности ще има за държавни служители ЛРТП.За лица отбили наборната си военна служба като ОГВС което ги прави в неравностойно положение спрямо останалите мъже и жените които не са служили.В Наредба н-1821з-345от 25 юли2014 да намери място и за такива кандидати.

 7. Диана

  понеделник / 15 май / 2017

  Ужасна неграмотност.Имам предложение да се провежда и изпит по граматика.99% ще отпаднат там.

Оставете коментар