ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

сряда / 27 юли / 2016 8:11

Лечебни заведения и леглови фонд

 

Към 31.12.2015 г. в област Ямбол функционират 4 болници, – с 420 легла. От тях многопрофилните болници са 3, – с 382 легла. В сравнение с 2014 г. легловият фонд на многопрофилните болници намалява с 3.8%. В края на 2015 г. осигуреността на населението в областта с легла в болници е 33.9 на 10 000 души от населението, като спрямо 2014 г. тя намалява с 0.7 пункта (фиг. 1.).

 

Фиг. 1. Леглови фонд на лечебните и здравните заведения

в област Ямбол (На 10 000 души от населението)

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2015 г. е 31 с 12 са легла за краткосрочно лечение. В състава на заведенията са включени 17 самостоятелни медико-технически лаборатории, 6 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, 6 медицински центрове, 1 дентален и 1 диагностично-консултативен център.

През 2015 г. в област Ямбол функционират 3 други лечебни и здравни заведения със 70 легла. Към тях се отнасят център за спешна медицинска помощ, регионална здравна инспекция и дом за медико-социални грижи за деца.

 

Медицински персонал

 

В края на 2015 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 346 лекари, 112 лекари по дентална медицина и 712 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 449 медицински сестри (табл. 1).

 

 

  1. 1.      Медицински персонал в област Ямбол

 

Години

2014

2015

2014

2015

Медицински персонал

Брой

На 10 000 души

Лекари

359

346

28.6

27.9

Лекари по дентална медицина

98

112

7.8

9.0

Медицински специалисти по здравни грижи

726

712

57.7

57.5

   Акушерки

34

37

2.7

3.0

   Фелдшери

76

75

6.0

6.1

   Медицински сестри

472

449

37.5

36.3

   Лаборанти (медицински и рентгенови)

85

85

6.8

6.9

   Зъботехници

30

33

2.4

2.7

   Други медицински специалисти

29

33

2.3

2.7

 

   
Население на един

   
    лекар

350

358

x

x

    лекар по дентална медицина

1283

1106

x

x

 

 

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 75, или 21.7% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология – 6.6%, Акушерство и гинекология – 5.2% и Хирургия – 4.6%.

Спрямо края на 2014 г. броят на лекарите и на медицинските специалисти по здравни грижи намалява съответно с 3.6 и 1.9%, докато при лекарите по дентална медицина той се увеличава с 14.3%.

Осигуреността с лекари в края на 2015 г. е 27.9 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 9.0 на 10 000 души от населението. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 12.7 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина с 1.5 (фиг. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Осигуреност на населението в област Ямбол с медицински персонал

(На 10 000 души от населението)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологични бележки

 

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година. Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла.

При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.

При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонахождение обслужват населението на цялата страна.

В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в здравните заведения, напр. във фармацевтичната промишленост.

Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2007 г.) и се отнася за практикуваната специалност.

Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.

Повече информация и данни за лечебните заведения, легловия фонд и медицинския персонал, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Здравеопазване/.

 

Оставете коментар